Co je to vlastně Bůh?

1. února 2012 v 10:00 | Cocotnus |  Duch svatý
 

Je Bůh samolibý šílenec?

20. února 2007 v 13:19 | Ateista |  JežíšTOPlist ******

Tvůj komentář

13. února 2007 v 16:31 | Celie |  Guestbook
 


Delirious

12. února 2007 v 21:29 | Celie |  Quo vadis


Britská křesťanská 5-ti členná pop-rocková kapela Delirious prodala v USA více alb než Robbie Williams.

Jejich klipy se pravidelně střídají na britských televizních hudebních kanálech,
jejich singly hrají v celonárodním britském rádiovém vysílání,
v universitních i nezávislých rádiích.
Rádiem BBC byli vyhlášeni "nejlépe ukrytým popovým tajemstvím",
jelikož ve známost zatím vešli spíše pouze mezi křesťansky orientovaným publikem.

*

Kapela sama o sobě prohlašuje,
že jejich hudba je stejně důležitá jako jejich poselství.Jeli turné s Bon Jovi (Blue Christmas)


byli zvláštními hosty Bryana Adamse
v rámci "Route of Kings". Podepsali 5-ti letou smlouvu s EMI,
britský tisk jako The Guardian, The Independent a The Observer se o nich zmiňuje
jako o kapele, která prodává miliony hudebních nosičů.

Pro srovnání a orientaci přinášíme i jiné křesťanské písně z jiných
zajímavých kapel a všechny klipy jsou otextovány ;)
***

Jan a beránek Boží

12. února 2007 v 21:00 | Celie |  Nový zákon

Hle, beránek BožíDruhého dne tam byl opět Jan s dvěma ze svých učedníků. Spatřil Ježíše, jak jde okolo, a řekl: "Hle, beránek Boží."

Ti dva učedníci slyšeli, co řekl, a šli za Ježíšem. Když se Ježíš obrátil a uviděl, že jdou za ním, otázal se jich: "Co chcete?"

Řekli mu: "Rabi (což přeloženo znamená: Mistře), kde bydlíš?"

Odpověděl jim: "Pojďte a uvidíte!"

Šli tedy, viděli, kde bydlí, a zůstali ten den u něho. Bylo kolem čtyř hodin odpoledne. Jeden z těchto dvou, kteří slyšeli, co Jan řekl, a Ježíše následovali, byl Ondřej, bratr Šimona Petra. Vyhledal nejprve svého bratra Šimona a řekl mu: "Nalezl jsem Mesiáše (což je v překladu: Kristus)."

Přivedl ho k Ježíšovi. Ježíš na něj pohleděl a řekl: "Ty jsi Šimon, syn Janův; budeš se jmenovat Kéfas (což se překládá: Petr)."

Druhého dne se Ježíš rozhodl vydat na cestu do Galileje. Vyhledal Filipa a řekl mu: "Následuj mě!"

Filip byl z Betsaidy, města Ondřejova a Petrova; Filip zase vyhledal Natanaela a řekl mu: "Nalezli jsme toho, o němž psal Mojžíš v Zákoně i proroci, Ježíše, syna Josefova z Nazareta."

Natanael mu namítl: "Z Nazareta? Co odtamtud může vzejít dobrého?"

Filip mu odpoví: "Pojď a přesvědč se!"

Ježíš spatřil Natanaela, jak k němu přichází a řekl o něm: "Hle, pravý Izraelita, v němž není lsti."

Řekl mu Natanael: "Odkud mě znáš?" Ježíš mu odpověděl: "Dříve, než tě Filip zavolal, viděl jsem tě pod fíkem."

"Mistře", řekl mu Natanael, "ty jsi Syn Boží, ty jsi král Izraele."

Ježíš mu odpověděl: "Ty věříš proto, že jsem ti řekl: `Viděl jsem tě pod fíkem?´ Uvidíš věci daleko větší." A dodal: "Amen, amen, pravím vám, uzříte nebesa otevřená a anděly Boží vystupovat a sestupovat na Syna člověka."


Jan 1:36 - 1:51

*

*

Jan o Nikodémovi

12. února 2007 v 20:35 | Celie |  Nový zákon

O znovuzrození
Mezi farizeji byl člověk jménem Nikodém, člen židovské rady. Ten přišel k Ježíšovi v noci a řekl mu: "Mistře, víme, že jsi učitel, který přišel od Boha. Neboť nikdo nemůže činit ta znamení, která činíš ty, není-li Bůh s ním."

Ježíš mu odpověděl: "Amen, amen, pravím tobě, nenarodí-li se kdo znovu, nemůže spatřit království Boží."

Nikodém mu řekl: "Jak se může člověk narodit, když už je starý? Nemůže přece vstoupit do těla své matky a podruhé se narodit."

Ježíš odpověděl: "Amen, amen, pravím tobě, nenarodí-li se kdo z vody a z Ducha, nemůže vejít do království Božího. Co se narodilo z těla, je tělo, co se narodilo z Ducha, je duch. Nediv se, že jsem ti řekl: Musíte se narodit znovu. Vítr vane kam chce, jeho zvuk slyšíš, ale nevíš, odkud přichází a kam směřuje. Tak je to s každým, kdo se narodil z Ducha."

Nikodém se ho otázal:"Jak se to může stát?"

Ježíš mu řekl: "Ty jsi učitel Izraele, a tohle nevíš? Amen, amen, pravím tobě, že mluvíme o tom, co známe, a svědčíme o tom, co jsme viděli, ale vy naše svědectví nepřijímáte. Jestliže nevěříte, když jsem vám mluvil o pozemských věcech, jak uvěříte, budu-li mluvit o nebeských?

Nikdo nevstoupil na nebesa, leč ten, který sestoupil z nebes, Syn člověka. Jako Mojžíš vyvýšil hada na poušti, tak musí být vyvýšen Syn člověka, aby každý, kdo v něho věří, měl život věčný. Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.

Vždyť Bůh neposlal svého Syna na svět, aby soudil, ale aby skrze něj byl svět spasen. Kdo v něho věří, není souzen. Kdo nevěří, je již odsouzen, neboť neuvěřil ve jméno jednorozeného Syna Božího.

Soud pak je v tom, že světlo přišlo na svět, ale lidé si zamilovali více tmu než světlo, protože jejich skutky byly zlé. Neboť každý, kdo dělá něco špatného, nenávidí světlo a nepřichází k světlu, aby jeho skutky nevyšly najevo. Kdo však činí pravdu, přichází ke světlu, aby se ukázalo, že jeho skutky jsou vykonány v Bohu."

Potom Ježíš odešel se svými učedníky do judské země; tam s nimi pobýval a křtil.

Jan 3:1 - 3:22

*
*

Jan

10. února 2007 v 22:43 | Jitka |  Nový zákon

Třetího dne byla svatba v Káně Galilejské.

Byla tam Ježíšova matka; na svatbu byl pozván také Ježíš a jeho učedníci.

Když se nedostávalo vína, řekla Ježíšovi jeho matka: "Už nemají víno."

Ježíš jí řekl: "Co to ode mne žádáš! Ještě nepřišla má hodina."

Matka řekla služebníkům: "Udělejte, cokoli vám nařídí."

Bylo tam šest kamenných nádob, určených k židovskému očišťování, každá na dvě až tři vědra.

Ježíš řekl služebníkům: "Naplňte ty nádoby vodou!"

I naplnili je až po okraj.

Pak jim přikázal: "Teď z nich naberte doneste správci hostiny!"

Učinili tak.

Jakmile správce hostiny ochutnal vodu proměněnou ve víno - nevěděl, odkud je, ale služebníci, kteří vodu nabírali, to věděli - zavolal si ženicha a řekl mu: "Každý člověk podává nejprve dobré víno, a teprve když už se hosté napijí, víno horší. Ty jsi však uchoval dobré víno až pro tuto chvíli."

Tak učinil Ježíš v Káně Galilejské počátek svých znamení a zjevil svou slávu. A jeho učedníci v něho uvěřili.


(Jan 2:1 - 2:11)


***

Jaká je láska

4. února 2007 v 21:11 | Sakura |  Bible

Láska je trpělivá, laskavá, nezávidí, láska se nevychloubá a není domýšlivá.

Nemá radost ze špatnosti, ale vždycky se raduje z pravdy.

Ať se děje cokoliv, láska vydrží, láska věří, láska má naději, láska vytrvá.

Láska nikdy nezanikne.

Proroctví - to pomine; jazyky - ty ustanou; poznání - to bude překonáno.

Vždyť naše poznání je jen částečné, i naše prorokování je jen částečné; až přijde plnost, tehdy to, co je částečné, bude překonáno.

Dokud jsem byl dítě, mluvil jsem jako dítě, smýšlel jsem jako dítě, usuzoval jsem jako dítě;

když jsem se stal mužem, překonal jsem to, co je dětinské.

Nyní vidíme jako v zrcadle, jen v hádance, potom však uzříme tváří v tvář.

Nyní poznávám částečně, ale potom poznám plně, jako Bůh zná mne.

A tak zůstává víra, naděje, láska - ale největší z té trojice je láska.(1.korintským 13,4-13)


***

Evangelium

3. února 2007 v 23:10 | Sakura |  Ježíš


Toto jest radostná zpráva
Evangelium ukazuje východisko ze zmatku a nejistoty! Podle Bible je náš dnešní svět porušený kvůli hříchu lidí, kteří se odvrátili od Boha. Důsledky tohoto odpadnutí vidíme všude kolem sebe: projevují se ve vztahu člověka k přírodě, ale i v mezilidských vztazích. Kvůli hříchu je svět ve kterém žijeme, takový jaký je! Boží Syn zemřel za hříchy všech lidí, aby nás zachránil od věčného zahynutí. Ježíš ale v hrobě nezůstal! Bůh ho vzkřísil z mrtvých! Sedí po pravici Boha - svého otce. Je vítěz nad smrtí.!!!

Když ho neodmítneš, a příjmeš Pána Ježíše Krista jako svého spasitele a Pána, jsi zachráněn, a máš život věčný. Pán Ježíš praví:

"Kdo věří ve mne, má život věčný".( Jan 6,47)

Jak poznat Boha? To můžeš jen skrze Pána Ježíše Krista. On je jediná cesta k Bohu. Modli se, mluv s Pánem Ježíšem, a věř, pros za odpuštění svých hříchů, věř že on tě neodmítne! On se stane tvým spasitelem, ochráncem, Pánem a věrným přítelem který tě nikdy nezklame!!! Tvůj život bude mít smysl.

"Proste, a bude vám dáno,hledejte, a naleznete, tlučte a bude vám otevřeno " ( Matouš 7,7)

Jsem si jist, že ani smrt ani život, ani andělé ani mocnosti, ani přítomnost ani budoucnost, ani žádná moc, ani výšiny ani hlubiny, ani co jiného v celém tvorstvu nedokáže nás odliučit od lásky Boží, která je v Kristu Ježíši, našem Pánu. (Římanům 8,38,39)

Život bez Boha nemá smysl, bez něho je prázdný! Bůh tě miluje! Obětoval za tebe svého jediného Syna, Ježíše Krista, který za tebe zemřel na kříži a vstal z mrtvých aby ty si mohl žít. Nabízí ti odpuštění hříchů a věčný život. Jen se podívej, co nám Bůh zaslíbil... Co nám Bůh zaslíbil? Odpuštění hříchů:

"I kdyby vaše hříchy byly jako šarlat, zbělají jako sníh"(Izajáš 1,18)


Jistotu věčného života:

"Toto píšu vám, kteří věříte ve jméno Syna Božího, abyste věděli, že máte věčný život"


Vyslyšení modlitby:

"Máme pevnou důvěru že nás Bůh slyší, kdykoliv o něco požádáme ve shodě s jeho vůlí" ( 1.list Janův 5,13)


Plnost života :

"Ježíš Kristus přišel, abychom mělí život a měli ho v hojnosti" ( Jan 10,10)


Dědictví:

Bůh nám také zaslíbil, že se staneme dědici Božího králoství.

Dědictví nehynoucí, neposkvrněné a nevadnoucí je připraveno pro vás v nebesích ( 1.Petrova 1,4)


Kam dál